Niezawodny partner firm produkcyjnych

Mamy doświadczenie w dostarczaniu komponentów wysokiej jakości i w zarządzaniu łańcuchem dostaw dla przemysłu. Sprawdź nasze rozwiązania!

Branża motoryzacyjna

Branża moto­ry­za­cyjna obcią­żona jest wyjąt­kową odpo­wie­dzial­no­ścią. Pro­dukty, jakie powstają w fabry­kach auto­mo­tive codzien­nie prze­wożą miliardy ludzi na całym świe­cie, uła­twiają im funk­cjo­no­wa­nie, reali­za­cję pla­nów i spi­na­nie gra­fi­ków. Kom­po­nenty mecha­niczne dla branży auto­mo­tive muszą speł­niać wyśru­bo­wane stan­dardy jako­ściowe. Od ich wytrzy­ma­ło­ści i bez­a­wa­ryj­no­ści uza­leż­nione jest bez­pie­czeń­stwo na dro­gach. Nie ma tu miej­sca na żadne nie­do­pa­trze­nia.

EURO METRICS dostar­cza wyso­kiej klasy kom­po­nenty mecha­niczne dla branży auto­mo­tive. Są to m. in.

Auto elektryczne - jaki jest zakres naszych prac?

W MES pracujemy nad zarządzaniem termiką i doradzamy przy projektowaniu komponentów stosowanych w pojazdach elektrycznych. Dziś to kluczowe obszary naszych badań. Dopracowujemy aspekty umożliwiające rozwój pojazdów elektrycznych, koordynujemy projekty komponentów, analizę porównawczą różnych globalnych projektów pojazdów elektrycznych oraz prace badawczo-rozwojowe nad metodami testowania, kombinacjami materiałów i cechami konstrukcyjnymi, które pomogą zaprojektować wysoce wydajne komponenty.

 

 • przetworniki prądu stałego,
 • falowniki,
 • korektory akumulatorów,
 • napędy elektryczne,
 • generatory (ładowarki pokładowe),
 • elektroniczne jednostki sterujące zasilaniem,
 • systemy termiczne,
 • zestawy akumulatorów,
 • skrzynie biegów.
Na rynku pojazdów elektrycznych pojawiają się liczne innowacje. Przedsiębiorstwa zajmują się udoskonalaniem produkcji akumulatorów, silników, przekładni i innych części samochodu, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Prace prowadzone są też w zakresie produkcji paliw wodorowych i ogniw paliwowych.

Oświetlenie

 • High Performance Engineered Light Housing Pobierz
 • Lighting Parts Partnership Features Euro Metrics Sourcing Pobierz

Nowoczesna branża oświetleniowa rozwija się w kierunku technologii oświetlenia LED i dba o rosnącą skuteczność produkowanego sprzętu. W tym celu potrzebuje komponentów najwyższej jakości, które w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie źródłami światła pozwolą na osiągnięcie wyśrubowanych standardów efektywności energetycznej.